Hoppa över menyn och gå direkt till innehåller
Anpassa

Rapporter

Rapporter från Kommunals utredare.

Ditt barns framtid - Akut brist på yrkesutbildade inom förskola, skola och fritidshem
Allt fler arbetsgivare har svårt att rekrytera nyexaminerade och yrkesutbildade arbetstagare från gymnasieskolans barn- och fritidsprogram där den största yrkesgruppen är barnskötare. Trots ett stort behov av barnskötare har antalet kommuner som erbjuder yrkesutbildningen successivt minskat under flera år. 

Läs mer om rapporten Ditt barns framtid

Trygga famnar sökes! - Barnskötarnas roll i framtidens förskola
Allt fler barnskötare anser att bemanningen på förskolan är så låg att det innebär en risk för barnen varje vecka eller mer. Var tredje, 30 procent, av barnskötarna i Kommunal svarar idag att bemanningen är riskfyllt låg någon gång per vecka eller mer. Denna rapport bygger på Kommunals medlemsundersökning 2017.

Läs mer om rapporten Trygga famnar sökes

Tid för mat - åtta förslag för bättre arbetsvillkor och mer matlust i äldreomsorgen
81 % av alla äldre inom svensk äldreomsorg lider av undernäring eller ligger i riskzonen. Rapporten ”Tid för mat” beskriver hur problemet med utbredd undernäring i hög grad kan kopplas till personalens brist på tid och handlingsutrymme.

Läs mer om rapporten Tid för mat

Rätt utbildning - Kommunals utbildningspolitik 2017
Rapporten knyter ihop Kommunals löne- och utbildningspolitik samt beskriver olika utbildningsvägar till Kommunals största yrkesgrupper. Kommunals strategiska arbete ska fokusera på att möjliggöra för medlemmarna att få kontinuerlig yrkes- och kompetensutveckling under hela arbetslivet, vilket bidrar till friska arbetsplatser med högre yrkesstatus och lön samt trygga anställningsvillkor.

Läs mer om rapporten Rätt utbildning - Kommunals utbildningspolitik 2017

Deltid som otrygghet och strategi
En rapport om deltidsarbete bland Kommunals medlemmar.

Deltidsnormen i äldreomsorgen innebär att många av Kommunals medlemmar
har en deltidsinkomst. Det har kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser
för arbetstagaren samt konsekvenser för jämställdhet och jämlikhet då
deltidsarbetet är utbrett i kvinnodominerade arbetaryrken.

Läs mer om rapporten Deltid som otrygghet och strategi

Hot och våld mot räddningstjänstpersonal - en lägesrapport
Samhällets livräddare ska känna sig trygga på jobbet. För Kommunal är det en självklarhet. Idag ökar oron för hot och våld inom räddningstjänsten. Vi föreslår därför en skärpning av lagen, fler förebyggande insatser och mer resurser.

Läs mer - rapport samt artikel

Efter sista löneutbetalningen
Vad händer med ekonomin efter att man fått sin sista lön? Efter ett långt arbetsliv har du troligen en förväntan på att kunna leva ett drägligt liv på din pension. Tyvärr är det långt ifrån säkert att det blir så. Läs mer i Efter sista löneutbetalningen - en rapport om pensionens olika delar och det privata pensionssparandets betydelse. 

Läs mer om rapporten och ladda ner den

Sammanställning av rapporter om otrygga anställningar
I denna sammanställning av Kommunals rapporter om otrygga anställningar, belyser Kommunal olika argument som medlemmar och förtroendevalda kan använda för att stå upp för arbetstagarnas rättigheter i dessa frågor. (2016-11-21)
Läs mer om sammanställningen Vad du behöver veta om otrygga anställningar

Rätten att reglera vinster i välfärden – en juridisk analys
I denna rapport undersöks en framtida vinstbegränsningsreglerings förenlighet med gällande rätt. Rapporten har tillkommit som svar på att Svenskt Näringsliv argumenterat för att det vore rättsligt omöjligt att reglera välfärdsvinsterna. I rapporten klarläggs att så inte är fallet utan att det alltjämt är politikerna som har ansvar och makt att bestämma hur skattemedel ska användas. Vår slutsats är att en vinstbegränsningsreglering i välfärden är förenlig med gällande rätt, under vissa förutsättningar. Frågan om vinster i välfärden är en politisk fråga – inte en juridisk. (2016-11-02)

Läs mer om rapporten Rätten att reglera vinster i välfärden

Så mycket bättre?  2016  en jämförelse av anställningsvillkor och löner i privat och kommunalt driven äldreomsorg
De senaste decenniernas privatiseringar i välfärden har inte lett till bättre villkor för de anställda. Tvärtom. De anställda i privat driven omsorg har genomgående sämre villkor och lägre löner än de som arbetar i kommunalt drivna verksamheter. Och skillnaderna ökar. På två år har löneskillnaderna mellan privat och kommunalt anställda i äldreomsorgen fördubblats. Det visar den nya rapporten ”Så mycket bättre?: 2016”. (2016-10-07)
Läs mer om rapporten Så mycket bättre? 2016

Livräddarna – en rapport om lokalvårdare i hälso- och sjukvården
Lokalvårdarnas roll inom hälso- och sjukvården kan i många fall likställas med kirurgens – bägges insatser är på liv och död. Vårdrelaterade infektioner orsakar årligen cirka 700 dödsfall. I rena pengar uppskattas det kosta samhället cirka 3,7 miljarder kronor. Ändå prioriteras inte arbetet mot vårdrelaterade infektioner tillräckligt. Kommunals nya rapport ”Livräddarna – en rapport om lokalvårdare i hälso- och sjukvården” visar på en mängd konkreta lösningar – inte minst att uppvärdera lokalvårdarnas livsviktiga arbete. (2016-09-21)
Läs mer om rapporten Livräddarna

Status: prekär – en rapport om tidsbegränsat anställda
Tidsbegränsade anställningsformer är vanligast inom kvinnodominerade arbetaryrken. Både tim- och vid behovsanställningar har ökat på arbetsmarknaden under senare år och kryper högre upp i åldrarna – medelåldern inom kommun och landsting var 37 år 2014. Kommunals rapport ”Status: prekär” handlar om tidsbegränsat anställda inom Kommunals organisationsområde och på arbetsmarknaden i stort. (2016-08-16)
Läs mer om rapporten Status: prekär

Skäligt är inte gott nog – en rapport om äldres boende
Rapporten beskriver hur det över tid har blivit allt svårare att som äldre få plats på ett äldreboende. Sett till personer över 80 år har andelen med äldreomsorg, hemtjänst eller plats på ett särskilt boende, minskat från 62 procent till 37 procent mellan åren 1980 och 2012. Från år 2000 till 2010 försvann var fjärde boendeplats. I rapporten har nästan 2 000 av Kommunals medlemmar som arbetar i äldreomsorgen besvarat frågor om hur de ser på tidpunkten för när äldre får plats på ett boende och hur det påverkar deras möjlighet att arbeta professionellt. Åtta av tio som arbetar i äldreomsorgen tycker att äldre får beviljad boendeplats för sent. Sex av tio tycker att det försvårar för personalen att ge äldre vård och omsorg av god kvalitet. (2016-07-07)
Läs mer om rapporten Skäligt är inte gott nog – en rapport om äldres boende

Arbete på samma villkor som andra – dags att styra upp den personliga assistansen!
Kommunals medlemmar älskar sina arbeten – men hatar många gånger sina arbetsvillkor. Branschen personlig assistans utmärker sig särskilt där personliga assistenter är undantagna vanliga arbetsrättsliga regler. I rapporten Arbete på samma villkor som andra - dags att styra upp den personliga assistansen! har Kommunal analyserat och utvärderat insatsen personlig assistans ur ett styrningsperspektiv. Det är en komplex välfärdstjänst som påverkas av flera olika lagar, regler och institutioner. Kommunals utgångspunkt för förändringar på området är behovet av en ökad professionalisering av yrke och bransch. (2016-05-24)
Läs mer om rapporten Arbete på samma villkor som andra – dags att styra upp den personliga assistansen

Flexibilitetens pris  om en vittrande anställningstrygghet i vård och omsorg
Trots ett stabilt och ökande behov av vård- och omsorgspersonal, visar Kommunals rapport "Flexibilitetens pris"  att antalet tidsbegränsade anställningar inom vård och omsorg ökar för sjätte året i rad. Bland undersköterskor, personliga assistenter och vårdbiträden i hela Sverige var 2015 totalt 25 procent tidsbegränsat anställda. Över 80 procent av ökningen av tidsbegränsat anställda sedan 2009 består av tim- och behovsanställningar, som är den mest oförutsägbara formen av vikariat eller allmän visstid. För den enskilda innebär det en osäkerhet kring ens försörjning varje månad och svårigheter att planera sitt liv. I rapporten presenteras presenterar Kommunal en rad förslag för att säkra en god anställningstrygghet för anställda i vård och omsorg. (2016-02-18)
Läs mer om rapporten "Flexibilitetens pris"

Styrning för välfärdsproffs
Välfärden är en förutsättning för samhällsekonomin. Men tilliten till välfärden riskerar att minska om marknadsstyrningen tillåts fortsätta. I en ny rapport presenterar Kommunal ett antal konkreta generella förslag för en styrning av välfärden efter New Public Management. (2016-01-20) 
Läs mer om rapporten "Styrning för välfärdsproffs"

Privatanställda i välfärden om vinster - sammanställning av en medlemsundersökning
De flesta av Kommunals medlemmar jobbar i vården, omsorgen och skolan, i såväl offentlig som privat regi. För Kommunal är det en självklarhet att kräva likvärdiga löner och villkor oavsett var medlemmarna jobbar. Många gånger försöker de privata företagens företrädare göra gällande att Kommunal inte tar hänsyn till privatanställda medlemmars åsikter när Kommunal synliggör problem med vinstdrift i välfärden. Verkligheten är att många medlemmar som jobbar i privat regi också ser problem när verksamheten styrs av vinstintresse, visar en undersökning Kommunal gjort bland medlemmarna i privata välfärdsföretag. (2016-01-12)
Läs mer om rapporten "Privatanställda i välfärden om vinster"

Kommunal om arbetsmarknadspolitik – en strategi för Kommunals arbete med arbetsmarknadspolitik
Kommunals uppdrag på arbetsplatsen är att agera på ett klokt sätt för medlemmarna, blivande medlemmar och för verksamhetens kvalitet. I "Kommunal om arbetsmarknadspolitik" finns Kommunals övergripande strategi gällande arbetsmarknadspolitiken och varför det är viktigt att Kommunal är aktivt för att det ska fungera för såväl dagens anställda, nya arbetskamrater och för verksamheten. (2015-12-21)
Läs mer om rapporten " Kommunal om arbetsmarknadspolitik"

Friskt liv i sikte? - Kommunal studerar sjuknärvaron
Rädsla att orsaka problem för arbetskamraterna, omsorg om vårdtagarna eller oro för att bli av med jobbet. De är några av orsakerna till att många medlemmar i Kommunal går till jobbet fast de är sjuka. Men vanligast är ekonomin, karensdagen är dyr för Kommunals medlemsgrupper. Nu krävs långsiktiga lösningar för att lösa problemen som ger sjuknärvaro – innan de leder till ökade sjukskrivningar. (2015-11-26)
Läs mer om rapporten "Friskt liv i sikte?"

Men vem kör egentligen? – En rapport om den upphandlade busstrafiken
Kollektivtrafiken borde vara en framtidsbransch. Att minska utsläppen i trafiken är viktigt för miljön, och politikerna lovar att prioritera det kollektiva resandet. Men trots detta är det svårt att rekrytera människor som vill arbeta inom busstrafiken. De offentliga upphandlingarna skapar otrygghet för personalen, som har små möjligheter att påverka sin arbetssituation. Dessutom är det politiska ansvaret otydligt. I Kommunals rapport granskas styrningen av busstrafiken. (2015-11-02)
Läs mer om rapporten "Men vem kör egentligen?"

Ekonomiska drivkrafter för en hållbar hälsa i vård- och omsorgssektorn
Regeringen vill genom ett samlat grepp lösa problemet med ökad ohälsa. Kommunal ser positivt på det. Det har länge varit angeläget att ta itu med de orsaker som skapat hälsoklyftor mellan grupper i samhället och mellan könen. Kvinnor är särskilt utsatta. För ett friskare arbetsliv är det viktigt att arbeta bort hälsorisker i arbetsmiljön. Men det krävs även insatser för rehabilitering och arbetsanpassning. I den här promemorian beskrivs bakgrunden till ohälsan i vård- och omsorgssektorn. Kommunal ger också en rad förslag till hur ohälsan kan lösas, på kortare och längre sikt. (2015-10-15)
Läs mer om promemorian "Ekonomiska drivkrafter för en hållbar hälsa i vård- och omsorgssektorn"

Bostadsbrist ger personalbrist inom vård och omsorg
Hur matchar vi arbetstagare, bostäder och arbetsplatser för framtidens välfärd? Var sjunde ung kommunalare har tackat nej till jobb under de senaste fem åren för att de inte har kunnat hitta en bostad i våra storstäder. Det betyder att sjukhus, äldreboenden och förskolor får problem att rekrytera personal. Och i förlängningen att omsorgen om våra sjuka, gamla och små barn påverkas. Rapporten är ett samarbete mellan Kommunal och Hyresgästföreningen. (2015-10-01)
Läs mer om rapporten

För rehabilitering med hälsan i fokus
Kvinnodominerade yrkesgrupper i allmänhet och anställda inom vård och omsorg i synnerhet är särskilt drabbade av ohälsa som orsakas av villkor i arbetet. De står för den största ökningen av anmälda arbetssjukdomar och största antalet anmälningar av allvarliga arbetsolyckor, enligt både Arbetsmiljöverket och AFA Försäkring. Även belastningsskador är vanliga, liksom arbetsrelaterat våld och psykisk ohälsa. För att komma tillrätta med problemen krävs både förebyggande arbete och rehabiliteringsinsatser. I den här promemorian ger Kommunal förslag till åtgärder. (2015-06-22)
Läs mer om promemorian

Bättre arbetsvillkor i hemtjänsten gav tryggare äldre
Ett nytt arbetssätt i hemtjänsten i Skönsmon i Sundsvall har blivit en framgångsmodell. Genom att låta de äldre träffa färre medarbetare har tryggheten ökat. Personalen har fått ta större ansvar för verksamheten vilket lett till färre sjukskrivningar och en förbättrad ekonomi. Det visar en rapport som Forum för Health Policy tagit fram på uppdrag av Kommunal och Vision. (2015-06-03)
Läs mer om rapporten

Plats för proffsen – en annan hemtjänst är möjlig
Inom hemtjänsten leder New Public Management till att det rationellt ekonomiska tränger undan det omsorgsrationella – vilket leder till sämre omsorg. Bland Kommunals medlemmar inom hemtjänsten uppger 61 procent att detaljstyrningen ökat, och 48 procent menar att deras inflytande över planeringen av vården och omsorgen har minskat. Kommunals nya rapport ”Plats för proffsen – ett alternativ till New Public Management i hemtjänsten” visar att en annan styrning, en bättre hemtjänst, är möjlig. (2015-05-25)
Läs mer om rapporten

Dags för ett jämställt och friskt arbetsliv
Kvinnors sjukfrånvaro ökar snabbare än männens oavsett sektor, bransch eller yrke. Men utvecklingen är särskilt framträdande inom vård, skola och omsorg. I denna promemoria ger Kommunal förslag om åtgärder för bättre arbetsmiljö i vård och omsorg. (2015-04-20)
Läs mer om promemorian

Trygga famnar är inte utbytbara
Förskolan ska vara utvecklande, rolig och trygg för barnen. Den ska också vara en service för föräldrar så de kan arbeta eller studera. Så ser det inte ut idag. Rapporten ”Trygga famnar är inte utbytbara” visar på en förskola där både otrygga anställningar och andelen outbildad personal ökar, vilket undergräver både kvalitet och kontinuitet. För att skapa kontinuitet i förskolornas arbetslag krävs en långsiktig personalpolitik som bygger på heltids- och tillsvidareanställningar där kompetensen hos både yrkesutbildade barnskötare och högskoleutbildade förskollärare tas tillvara. (2015-04-15)
Läs mer om rapporten

Pensionen är en kvinnofälla
Trots många år i välfärdens tjänst kan en majoritet av Kommunals kvinnliga pensionärer ändå inte försörja sig på sin pension. 7 av 10 är beroende av garantipension. I genomsnitt får de nästan 4000 kronor mindre i månaden än de pensionerade Kommunalmännen. För många kvinnor är tvåsamheten därför en nödvändighet för att överleva ekonomiskt. Ytterst är detta en konsekvens av orättvisa arbetsvillkor, skeva löner och ett ojämställt hemmaliv. Det visar en rapport från Kommunal och SKPF. (2015-01-26)
Läs mer om rapporten.

Fler rapporter

Hur många jobb har du sökt idag? - Så påverkades medlemmarna i Kommunal och Kommunals a-kassa vid införandet av aktivitetsrapporteringen. (2014-11-21) - Läs mer om rapporten

Lapptäcke utan sömmar - om konsekvenser av bristande vård- och omsorgssamordning för sjuka äldre och deras anhöriga (2014-09-01) - Läs mer om rapporten

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos (2014-08-13) - Läs mer om rapporten

Halva arbetstiden, hela ansvaret - en rapport om kvinnors deltidsarbete (2014-08-04) - Läs mer om rapporten

Så mycket bättre? - En jämförelse av anställningsvillkor och löner i privat och kommunalt driven äldreomsorg. (2014-06-03) - Läs mer om rapporten

Är det här okej? – en rapport om villkoren för visstids- och timanställda (2014-04-24) - Läs mer om rapporten

Välj välfärden - vi har råd! (2014-04-14) - Läs mer om rapporten

Skilda världar - en jämförelse mellan kommunalt driven, ideellt driven och bolagsdriven barnomsorg (2014-03-18) - Läs mer om rapporten

Framtidens sjukvård kräver patientnära proffs - om undersköterskorna i hälso- och sjukvården (2013-12-12) - Läs mer om rapporten

Visstid på livstid - en rapport om de otrygga anställningarna (2013-12-03) - Läs mer om rapporten

Ledarskap i äldreomsorgen (tillsammans med Vision) (2013-10-25) - Läs mer om rapporten

Mångfald i äldreomsorgen - Om anställningsvillkor för utlandsfödda medlemmar i Kommunal (2013-09-13) - Läs mer om rapporten

Byt lön - dags för jämställda löner (2013-06-30) - Läs mer om rapporten

Matlåda, med eller utan samtal? (Tillsammans med Akademikerförbundet SSR) (2013-06-03) - Läs mer om rapporten

Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd (2013-04-02) - Läs mer om rapporten

Delade turer i välfärdssektorn (2013-03-11) - Läs mer om rapporten

Stress och låg bemanning i äldreomsorgen (2013) - Läs mer om rapporten

Vägval välfärd (2012-12-12-17) - Läs mer om rapporten

Har någon sett Matilda? - en rapport om fritidshemmen (2012-10-19) - Läs mer om rapporten

Barnomsorg på obekväm arbetstid - för vem? (2012-05-14) - Läs mer om rapporten

Alla andra hämtar tidigt (2011-03-07) - Läs mer om rapporten

Kommunalarnas arbetsmarknad - deltidsarbetslöshet (2010-04-29) - Läs mer om rapporten

Kategorier

Rapport